โครงการ SEA-ABT ภายใต้การสนับสนุนของ the Erasmus+ Capacity Building in Higher Education (CBHE) ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ขั้นสูงและยั่งยืน (Life Long Learning) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่มให้กับ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย   ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวนี้ได้พัฒนามาจากความต้องการของผู้เรียน และปรับปรุงหลักสูตรด้วย  แนวทางการสอนที่ริเริ่มและพัฒนาขึ้นมาพร้อมกับใช้เครื่องมือช่วยสนับสนุนการสอนที่เหมาะสมกับหลักสูตรการให้ความรู้ขั้นสูง (Higher Education-HE) และการพัฒนาความรู้เฉพาะทาง (Continuous professional education-CPD) ภายในระยะเวลา 3 ปี      มหาวิทยาลัยที่ร่วมกันจัดตั้งหลักสูตรนี้จะร่วมกันจัดตั้งเป็น หลักสูตรร่วมระหว่างประเทศไทย มีฐานการเรียนการสอนที่ประเทศไทยเป็นหลัก และ มีมหาวิทยาลัยจากสหภาพยุโรปร่วมในการจัดการหลักสูตร การอบรม การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ สำหรับ หลักสูตรด้านเทคโนโลยีเครื่องดื่ม (Academy for Beverage Technology) นี้

 

มหาวิทยาลัยผู้ร่วมจัดตั้งหลักสูตรประกอบด้วย  9 แห่ง โดยมี the University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU) กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เป็นผู้ประสานงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้แก่ Hochschule Geisenheim (HGU) ประเทศเยอรมนี  the University of Teramo (UNITE) ประเทศอิตาลี ISEKI-Food Association (IFA) ประเทศออสเตรีย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) 3 มหาวิทยาลัยจาก ประเทศไทย  บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)  และ Habla-Chemie GmBh (HABLA) ประเทศเยอรมนี    นอกจากผู้ร่วมจัดตั้งหลักสูตรทั้ง 9 แห่งแล้ว ยังมี หน่วยงานอีก 2 แห่ง ได้แก่ the European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDGE) และ  The European University Continuing Education Network (EUCEN)  
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ผู้ร่วมจัดตั้งหลักสูตร สามารถศึกษาได้จาก https://www.sea-abt.eu/project/consortium.