Event type: 
Project event
ไทย
Date and Location
อังคาร, 31 ตุลาคม 2017
Sukosol Hotel Bangkok
Bangkok
Thailand
TH

 

 

Pre-Conferece workshop of SLIM 2017:

“SHELF-LIFE OF BEVERAGES: State of the art and strategies to enhance quality and safety”

อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม : ศิลปะ กลยุทธ์ด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560
จัดโดย South East Asia Academy for Beverage Technology (SEA-ABT) in collaboration with ISEKI-Food Association and GSICA

สถานที่ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ

 

เป้าหมาย (Aims)

ปัจจัยหลักในการประกันคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ตลอดกระบวนการกระจายสินค้าจนถึงมือผู้บริโภคในระยะเวลาที่กำหนดไว้ คือ การประเมินผลคุณภาพได้ตามวัตถุประสงค์และการตรวจวัดระยะเวลาการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องแม่นยำ สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารบางประเภท การกำหนดวันหมดอายุของสินค้าเป็นข้อกำหนดทางกฏหมายทั้งกฏหมายท้องถิ่นและกฏหมายระหว่างประเทศ ที่บังคับให้ต้องเป็นไปตามปริมาณที่แสดงถึงความปลอดภัยทางจุลชีววิทยาเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ดังนั้นการเข้าใจถึงคุณภาพของสินค้าและการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาสินค้าจึงเป็นเสมือนปัจจัยหลักในทำให้ผู้บริโภคพึงพอใจและทำให้ธุรกิจยังดำเนินต่อไปได้

และด้วยเรื่องของการกำหนดวันหมดอายุของสินค้ามีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มสินค้าประเภทเครื่องดื่ม การจัดสัมมนาในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นที่จะให้ความรู้ที่ภาคอุตสาหกรรมสามารถนำไปใช้ได้ในการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและอายุการเก็บรักษาสินค้าให้ดีขึ้น

เนื้อหาในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ครอบคลุมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มทั่วๆ ไป  การวิเคราะห์ปัจจัยหลักต่างๆ ที่มีผลทำให้คุณภาพของสินค้าลดลงและส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยจะนำเสนอกลยุทธ์ในการปรับปรุงคุณภาพสินค้า ควบคู่ไปกับเครื่องมือที่ช่วยในการกำหนด ประเมิน ตรวจสอบ อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มได้ด้วย  กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจะได้นำมานำเสนอในระหว่างการสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมกับเปิดโอกาสให้มีการซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการศึกษาอายุการเก็บรักษาทั้งในด้านแนวคิดและการนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์

 สัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้การดำเนินงานของ The South East Asia Academy for Beverage Technology (SEA-ABT, www.sea-abt.eu) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก the Eramus+ Capacity Building project  โดยได้รับความร่วมมือจาก the ISEKI-Foo Association (www.iseki-food.net) และ GSICA (Italian Scientific Association on Food Packaging, www.gsica.net)

 ผู้ที่สามารถเข้าร่วมการสัมมนา (Who could attend?)

ผู้ที่อยู่ในวงการธุรกิจด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ผู้ดูแลห้องทดสอบทางวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ ผู้ปฏิบัติการในห้องทดสอบ รวมถึงผู้ที่ทำงานเกี่ยวช้องในส่วนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม  ผู้ที่มีหน้าที่ในการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ สัมมนาในครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยและ นักศึกษาปริญญาเอก นักวิจัยได้เข้ารับฟังเพื่อรับทราบถึงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอีกด้วย

ภาษา (Language)
การสัมมนาในครั้งนี้ ใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขึ้นอยู่กับวิทยากร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม (การลงทะเบียน สถานที่ กำหนดการ) เกี่ยวกับสัมมนาในครั้งนี้ กรุณาคลิก ตามหัวข้อด้านล่างนี้

การลงทะเบียน (Registration)

  1. ผู้สนใจต้องเข้าลงทะเบียนตามที่อยู่ในเวปนี้ https://www.sea-abt.eu/registration-SLIMworkshop
  2. หลังจากได้รับเมลล์ตอบรับการลงทะเบียน ขอความกรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนไปที่
    ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี SEA-ABT Thailand
    เลขที่บัญชี 069-2-59761-0
    สำหรับการโอนเงินจากต่างประเทศ

SWIFT Code/ BIC: TMBKTHBK

ที่อยู่ ธนาคารทหารไทย (สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม 10900 ประเทศไทย

  1. ส่ง email พร้อมชื่อที่ต้องการลงทะเบียน และหลักฐานการจ่ายเงินค่าลงทะเบียน มายัง beveragetechnology.thailand [at] gmail.com

 

ค่าลงทะเบียน
- 3,000 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป (รวมค่าอาหารกลางวัน ของว่าง เอกสารประกอบสัมมนา และ ใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมสัมมนา

- 2,500 บาท สำหรับสมาชิก GSICA, ISEKI-FOOD Association ผู้เข้าร่วมและผู้สนับสนุน SLIM 2017

- สมาชิกในโครงการ SEA-ABT project ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ต้องลงทะเบียน

 

สถานที่จัดสัมมนา

โรงแรมสุโกศล
ที่อยู่ 477 ถนนศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร +66 2 247 0123 Fax +66 2 247 0165
email : sadanith.le [at] sukosolhotels.com

Map (Google Map GPS 13.7577493, 100.5360145)

โรงแรมสุโกศล ตั้งอยู่ใจกลางของกรุงเทพฯ ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าพญาไท และ Airport Rail link ทีสามารถเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
ไม่ไกลจากสยามแสควร์และ MBK ที่เป็นย่านสรรพสินค้าหลักใจกลางเมือง

 

เลขานุการ
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นางศันสนีย์  เพ็ชรวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ +66 63 593 5944